DI Kolbe - DI Grünzweil ZT OG DI Kolbe - DI Grünzweil ZT GmbH

Links

GD-Data HandelsgmbH

autorisierter Fachhändler f. geodätische Software- www.gd-data.com

Kammer der Architekten u. Ingenieurkonsulenten - www.arching.at

DK Vermessungsservice ZT-GmbH - www.dkvermessung.com

Comité de Liaison des Géomètres Européens - CLGE

The European Council of Geodetic Surveyors www.clge.eu